Rapport från Socialdepartementet

Öppna jämförelser inom socialtjänsten och hemsjukvården - Handlingsplan 2015–2018

Publicerad

Öppna jämförelser är en uppsättning indikatorer som redovisas återkommande och som speglar verksamheter med avseende på kvalitet, resultat och effektivitet. Öppna jämförelser är en del av den nationella kunskapsstyrningen.

Ladda ner:

Öppna jämförelser har funnits inom hälso- och sjukvården sedan 2006 och inom socialtjänsten sedan 2007 då den första rapporten för vård och omsorg om äldre publicerades.

Som en del i regeringens ansträngningar att etablera en mer evidensbaserad praktik inom socialtjänsten gavs Socialstyrelsen 2009 ett femårigt uppdrag, att i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), intensifiera arbetet med att ta fram öppna jämförelser även inom socialtjänsten och hemsjukvården.

Med utgångspunkt i det avslutade regeringsuppdraget identifierades ett behov av att ta fram en uppdaterad handlingsplan för inriktningen av öppna jämförelser inom socialtjänsten för åren 2015–2018.