Utredningen om spridning av PFAS-föroreningar i dricksvatten

Publicerad

Ladda ner:

Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet, gav den 19 oktober 2015 f.d. generaldirektören Göran Enander i uppdrag att göra en analys av orsakerna till att spridningen av högfluorerade ämnen (per- och polyfluorerade alkylssubstanser s.k. PFAS) till dricksvattentäkter kunnat pågå i många år utan att upptäckas. Analysen ska bland annat omfatta en kartläggning av tillstånds- och tillsynsmyndigheternas och berörda verksamhetsutövares (t.ex. ansvariga för flygplatser, den kommunala räddningstjänsten och Försvarsmakten) agerande i frågor som rör användningen av brandskum innehållande PFAS. Utredningen ska även granska informationsutbytet mellan berörda myndigheter med ansvar för prövning, tillsyn och miljöövervakning och centrala myndigheter med ansvar för kemikaliekontroll och dricksvatten i frågor som rör PFAS.

Utredningen ska föreslå åtgärder som bland annat syftar till att förbättra kunskapsutbytet mellan myndigheter och ansvariga aktörer i samhället så att exponering för farliga ämnen kan förhindras.