Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2017

Ladda ner:

Riktlinjebeslutet för 2017 innebär att löptiden i den nominella kronskulden förlängs något. Positionsbegreppet förtydligas och mandatet att ta positioner i kronans valutakurs behålls oförändrat. Styrningen av statsskuldens sammansättning behålls också oförändrad. Målet för privatmarknadsupplåningen görs mer långsiktigt än tidigare samtidigt som försäljning av premieobligationer begränsas så länge upplåningen är dyrare än annan upplåning.

Löptiden för de tre skuldslagen ska styras mot

  • Valutaskuld: duration 0‒1 år
  • Real kronskuld: duration 6–9 år
  • Nominell kronskuld:
    – Instrument med upp till 12 år till förfall: duration 2,9‒3,9 år–Instrument med mer än 12 år till förfall: långsiktigt riktvärde för utestående volym 70 miljarder kronor

Statsskuldens sammansättning ska styras mot

  • Valutaskuld: Minskning med högst 30 miljarder kronor per år
  • Real kronskuld: 20 procent
  • Nominell kronskuld ska utgöra resterande andel