Rapport från Finansdepartementet

Sveriges konvergensprogram 2020

Publicerad

Stabilitets- och tillväxtpakten är en uppsättning regler för samordning av finanspolitiken i EU:s medlemsstater. Syftet med pakten är att säkerställa sunda offentliga finanser. Enligt paktens bestämmelser ska medlemsstaterna senast i april varje år lämna in stabilitets- och konvergensprogram. Sverige och andra medlemsstater som inte har euron som valuta lämnar in konvergensprogram medan euroländer lämnar in stabilitetsprogram. Programmen är utgångspunkten för kommissionens och rådets övervakning av ländernas offentligfinansiella position.

Ladda ner:

I tidigare publicerat program fanns ett fel i tabell 4.1. Felet är korrigerat i denna version

Sveriges konvergensprogram 2020 innehåller en beskrivning av Sveriges finanspolitiska och penningpolitiska ramverk och ekonomiska politik. Det redogör också för regeringens prognoser för den ekonomiska utvecklingen och Sveriges offentliga finanser. Programmet behandlar dessutom finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.

Sveriges konvergensprogram 2020 baseras främst på 2020 års ekonomiska vårproposition (prop. 2019/20:100), som regeringen överlämnade till riksdagen den 15 april 2020. Riksdagens finansutskott informerades om konvergensprogrammet den 21 april 2020. Den 23 april 2020 beslutade regeringen konvergensprogrammet.