Rapport från Finansdepartementet

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2022

Publicerad

Ladda ner:

Utgångspunkten för regeringens riktlinjebeslut är det av riksdagen beslutade målet för statsskuldspolitiken att statens skuld ska förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras, samtidigt som risken i förvaltningen beaktas, och att förvaltningen ska ske inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer.

Statsskulden har minskat som andel av BNP (bruttonationalprodukten) under 2021 efter att ha ökat tillfälligt under 2020. Återhämtningen av ekonomin väntas ske snabbare än vad som tidigare prognostiserats och utvecklingen under 2021 förväntas innebära en återgång till den tidigare trenden med en minskande statsskuld och lånebehov. Även Riksbankens återbetalning av valutalån påverkar lånebehovet negativt. För 2022 väntas statskulden fortsatt minska.

I riktlinjebeslutet för 2022 sker inga förändringar i styrningen jämfört med föregående år.

Statsskuldens sammansättning ska styras mot:

  • Valutaskulden – valutaexponeringen ska vara oförändrad.
  • Den reala kronskulden – den ska långsiktigt vara 20 procent av statsskulden.
  • Den nominella kronskulden – den ska utgöra resterande andel av statsskulden.
  • Löptiden (i termer av duration) för statsskulden ska styras mot 3,5–6 år.