Könsfördelningen är fortsatt jämn i statliga myndigheters styrelser och insynsråd Diarienummer: A2022/01532

Publicerad

Könsfördelningen är fortsatt jämn i statliga myndigheters styrelser och insynsråd m.m. Årets redovisning avser styrelser, insynsråd, nämnder och stiftelser där regeringen utser samtliga ledamöter och gäller förhållanden per den 31 december 2021.

Ladda ner:

För styrelser, insynsråd m.m. där regeringen utser samtliga ledamöter uppgick andelen kvinnor till 51 procent och andelen män till 49 procent. Andelen kvinnor som var ordförande var 53 procent och andelen män var 47 procent.

Sedan 1988 har könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser och insynsråd m.m. redovisats så gott som årligen. Från och med 2017 sker uppföljning i stället vartannat år då den jämna könsfördelningen tycks stabil.

Regeringen följer och redovisar könsfördelningen som ett led i uppföljningen av det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämn fördelning av makt och inflytande.