Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Genus på museer Ds 2003:61

Publicerad · Uppdaterad

Arbetsgruppen Genus på museer (Ku 2001:A) har från januari 2002 till och med december 2003 utrett hur genusperspektivet kan få större genomslagskraft i museers verksamhet.

Ladda ner:

 I arbetsgruppen har ingått företrädare för museer, arkiv och forskarsamhället. Arbetsgruppen har också engagerat konsulter från museer, institutioner och föreningar samt enskilda museiverksamma som alla bidragit med underlag till utredningen. I arbetsgruppens arbete har fyra områden fokuserats utifrån det givna uppdraget: utbildningsmöjligheter, forskning på museerna, utställnings- och programverksamhet samt museipedagogisk verksamhet.