Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Ett uppföljningssystem för barnpolitiken Ds 2005:59

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Föreliggande delrapport innehåller i huvudsak ett förslag till målområden, delområden och indikatorer för barnpolitikens mål. Eftersom frågor som rör barns rättigheter och insatser för barn hanteras inom en mängd olika politikområden skulle en beskrivning av uppfyllelsen av barnkonventionen bli oöverskådlig och ohanterlig om delmål formulerades för varje enskilt politikområde. Arbetsgruppen har därför utgått från ett system av sex huvudområden relaterade till artiklar i konventionen om barns rättigheter och de politikområden vilka berörs av åtagandena. Under varje målområde har definierats ett antal delområden vilka på olika sätt berör barns levnadsvillkor. Under vart och ett av delområdena, föreslår arbetsgruppen en eller flera indikatorer. Redovisningen omfattar i detta skede indikatorer huvudsakligen på nationell nivå. En del av indikatorerna är möjliga att utan alltför omfattande arbetsinsatser tillämpa på landstingskommunal och kommunal nivå. Några indikatorer kräver dock omfattande bearbetningar och arbetsinsatser i form av t.ex. nya enkät-, intervjuundersökningar eller omfattande registerbearbetningar.