Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård Ds 2010:41

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

När tandvårdsstödet reformerades den 1 juli 2008 förändrades oavsiktligt de ekonomiska förutsättningarna för den kliniska träningen inom tandläkar- och tandhygienistutbildningarna. Det har blivit svårt för de odontologiska utbildningarna att få ett tillräckligt stort antal patienter att öva på.

De fyra lärosätena för de odontologiska utbildningarna, Tandläkarförbundet (STF) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har engagerat sig i frågan och är angelägna att en lösning kommer till stånd. Försäkringskassan ser problem inom tandvårdsstödet om tandläkarstudenterna tar examen utan tillräckliga kunskaper om stödets regelverk och praktiska hantering.

I departementspromemorian läggs fram förslag för att komma till rätta med de aktuella problemen utan större ingrepp i regelverk och administration av det statliga tandvårdsstödet och utan kostnadsökningar.