Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Svenska miljömål - preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål Ds 2012:23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 26 april 2012 fattade regeringen ett beslut som förstärker och vidareutvecklar miljömålssystemet genom en första uppsättning etappmål och reviderade preciseringar till samtliga miljökvalitetsmål utom Begränsad klimatpåverkan. Tretton etappmål fastställs inom fyra prioriterade områden: luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald.