Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet, Socialdepartementet

Vägval för premiepensionen Ds 2013:35

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Det är i år 18 år sedan de första pengarna avsattes till premiepensionssystemet, Sveriges första allmänna fonderade pensionssystem. Eftersom avsättningar sker fullt ut med 2,5 procent först för dem som är födda 1954 eller senare har premiepensionen ännu en mycket liten betydelse för dagens pensionärer. Av den allmänna inkomstgrundade pensionen som nu betalas ut är det endast 1 procent som är premiepension och erfarenheterna av faktiskt utfall är alltså begränsade. Premiepensionens betydelse för hela pensionen blir dock under de närmaste åren snabbt allt större. Mot bakgrund av detta har Pensionsgruppen inom ramen för en nu pågående pensionsöversyn diskuterat systemets funktion och hur det påverkar beteenden och utfall. Gruppen har utifrån det initierat en analys av premiepensionssystemet och dess effekter. Blev det som det var tänkt? Finns det skäl att tänka om?

Syftet med studien är i första hand att belysa och analysera systemets funktion och i andra hand att peka ut möjliga sätt att hantera de problem som identifierats. Avsikten är att resultatet nu ska diskuteras i och utanför Pensionsgruppen - vilket slags premiepensionssystem ska vi egentligen ha? När den frågan besvarats kommer detaljerade förslag tas fram och remitteras. Några färdiga förslag presenteras därför inte nu utan här presenteras i stället möjliga vägval.

Promemorian är skriven av ekonomie doktor Stefan Engström. Till sin hjälp har författaren haft en arbetsgrupp inom Finansdepartementet och Socialdepartementet.