Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsan Ds 2014:41

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 8 december 2010 antogs Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär hot mot folkhälsan (Medicrimekonventionen). Sverige har ännu inte undertecknat konventionen. Promemorian innehåller en analys av konventionen och de åtgärder som krävs för att Sverige ska leva upp till de åtaganden som en anslutning medför. Syftet med konventionen är att förebygga och bekämpa hot mot folkhälsan genom att
a) straffbelägga vissa gärningar,
b) upprätthålla de rättigheter som offren för de brott som anges i konventionen har,
c) främja nationellt och internationellt samarbete.
I promemorian föreslås att Sverige ska tillträda konventionen genom transformering. Ett svenskt tillträde till konventionen bedöms kräva lagändringar i några avseenden.