Remisspromemoria om förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng Diarienummer: Dnr S2015/3614/FST

Ladda ner:

En arbetsgrupp inom Socialdepartementet har tagit fram denna promemoria med ett förslag om att avskaffa den så kallade fritidspengen i socialtjänstlagen (2001:453). Skälen till det och vad det innebär framgår av promemorian. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.