Åldersgräns för användning av kosmetiska solarier

Ladda ner:

I promemorian föreslås att det i strålskyddslagen (1988:220) införs ett förbud mot att yrkesmässigt upplåta kosmetiskt solarium till en person som inte har fyllt 18 år. Den som yrkesmässigt upplåter kosmetiskt solarium ska förvissa sig om att konsumenten har fyllt 18 år. I anslutning till solariet ska det finnas en klar och tydligt synbar skylt som upplyser om förbudet.

Tillsynsmyndigheten ges möjlighet att genomföra kontrollköp av kosmetiska solarier i syfte att kontrollera att den som yrkesmäs-sigt upplåter kosmetiska solarier förvissar sig om att konsumen-terna har uppnått den ålder som lagen föreskriver, dvs. 18 år. Kontrollköp får genomföras i syfte att ge underlag för en dialog mellan tillsynsmyndigheten och den som yrkesmässigt upplåter kosmetiskt solarium om skyldigheten att förvissa sig om att konsumenten har uppnått föreskriven ålder. Tillsynsmyndigheten får endast anlita en person som har fyllt 18 år för att utföra kontrollköpen. Det som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för tillsynsmyndigheten att vidta administrativa åtgärder.

Den som yrkesmässigt upplåter kosmetiska solarier ska se till att personalen får den information och stöd som den kan behöva för att kunna följa bestämmelserna i strålskyddslagen och anslut-ande föreskrifter.

Den som yrkesmässigt upplåter kosmetiskt solarium ska bedriva särskild kontroll och ha ett egenkontrollprogram för detta.Strålsäkerhetsmyndigheten föreslås få meddela föreskrifter om anmälningsplikt för kosmetiska solarier För att en anmälningsplikt ska följas föreslås en miljösanktionsavgift.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017 i fråga om förbudet och föreslagna skyldigheter och i övrigt den 1 januari 2016. Föreslagna förordningsändringar ska träda i kraft den 1 januari 2016.