Rättsliga dokument, Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Förstudie om möjliga strukturella förändringar för ett tryggare och mer effektivt premiepensionssystem Diarienummer: S2017/03516/SF

Publicerad

Det finns ett utbrett ointresse och osäkerhet bland spararna i premiepensionssystemet. Det leder till en dåligt fungerande marknad och ett ineffektivt system. Premiepensionen borde i större utsträckning ses som en del av socialförsäkringen. Staten har aldrig formulerat något mål för vad premiepensionen ska uppnå. Ett försäkringsinspirerat huvudalternativ bör införas där den som vill kan påverka inriktningen i ett fåtal paketlösningar. Men den som själv vill ta hela ansvaret för placeringen av pensionsmedlen ska också ha möjlighet till det.
Det är några av förslagen i den förstudie som analyserat det framtida premiepensionssystemet.

Ladda ner:

Utredaren Stefan Lundbergh har på Pensionsgruppens uppdrag analyserat vilka områden som kan förbättras när de reformer som nu genomförs är klara.

I uppdraget har  ingått att beskriva dels hur olika alternativ bidrar till trygga pensioner, del hur premiepensionen fyller sin funktion i förhållandet till pensionssystemet som helhet.

De åtgärder som utredaren föreslår  ska leda till  ökad effektivitet, ökad trygghet och en mer hanterbar fondmarknad för både tillsynsmyndigheter och sparare. 

Förstudien ska ligga till grund för Pensionsgruppens ställningstagande om premiepensionens framtida utformning.