Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning Ds 2019:33

Publicerad

I promemorian, som har tagits fram inom Utrikesdepartementet, föreslås en ny lag som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster. Vidare föreslås en ändring i lagen om patent- och marknadsdomstolar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 12 juli 2020.

Ladda ner: