Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Tillfälligt återinförande av taxameterdispens

Publicerad

Promemorian innehåller förslag på en ändring av taxitrafikförordningen. Genom ändringen får Transportstyrelsen medge att ett fordon används i taxitrafik även om det inte är försett med vare sig en taxameterutrustning eller en särskild utrustning för taxifordon, om det finns synnerliga skäl för det. Promemorian innehåller också förslag på en följdändring rörande s.k. taxiskyltar.

Ladda ner: