Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Konsekvensanalys för förordningen om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Publicerad

I promemorian följer konsekvensanalysen för förordningen om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet. De redovisade konsekvensanalyserna är till stora delar desamma som konsekvensanalyserna i propositionen Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet (prop. 2020/21:94). I denna promemoria redovisas konsekvenserna för förvaltningsmyndigheterna, elnätsföretagen och miljömålen.

Ladda ner: