Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg

Publicerad

Promemorian innehåller förslag som innebär att skyldigheten att registrera uppgifter om ombordvarande, som regleras i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg (TSFS 2016:102), ska uppfyllas efter kontroll av giltig identitetshandling.

Ladda ner:

Den nuvarande begränsningen om att detta bara ska gälla om det för passagerarfartygets resa finns skäl att anta att uppgifter som lämnas utan att styrkas med identitetshandling kan vara oriktiga ska upphöra att gälla.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 28 mars 2022.