Departementsserien och promemorior från Miljödepartementet

Förtydligande av bemyndigande att meddela föreskrifter om anmälan för samråd M2022/01430

Publicerad

Promemorian innehåller förslag till ändring i 7 § förordningen (1998:904) om anmälan för samråd. Förlaget syftar till att förtydliga länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens möjlighet att meddela föreskrifter om anmälningsskyldighet för samråd i fråga om särskilda slag av verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada på naturmiljön. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Ladda ner: