Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Promemoria Rapportering av uppgifter om produktionsvolym till det elektroniska registret E-PRTR M2022/02069

Publicerad

Promemorian innehåller förslag till ändringar i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, i syfte att göra det möjligt för Naturvårdsverket att fullgöra nya rapporteringskrav enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (E-PRTR-förordningen).

Ladda ner: