Sekretess i fråga om elektriska anläggningars identitet vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd till elanvändare

Publicerad

I promemorian föreslås att en ny sekretessbestämmelse införs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till skydd för enskilds affärs- eller driftförhållanden vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd till elanvändare.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 februari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition