Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Cirkulär hantering av textil och textilavfall KN2023/03051

Publicerad

Ladda ner:

I denna promemoria lämnas förslag som syftar till att genomföra kravet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (avfallsdirektivet) som innebär att separat insamling ska införas för textilier. Promemorian innehåller också förslag om att genomföra kravet på medlemsstaterna enligt samma direktiv att vidta åtgärder för att förebygga avfallsgenerering för textilier.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.