Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården Ds 2023:26

Publicerad

Ds omslag med texten Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården

Socialdepartementet har utrett elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården.

Ladda ner:

Socialdepartementet föreslår bland annat:

  • att vårdnadshavare får medges elektronisk tillgång till sina barns hälso- och sjukvårdsuppgifter och 
  • att barn som har fyllt tretton år får medges elektronisk tillgång till sina hälso- och sjukvårdsuppgifter.
  • att bestämmelserna förenas med: 

* en skyldighet för vårdgivare och E-hälsomyndigheten att 

– spärra uppgifter för vårdnadshavaren om ett barn som har fyllt tretton år motsätter sig vårdnadshavarens elektroniska tillgång, 

– spärra uppgifter för vårdnadshavaren om uppgifterna omfattas av sekretess gentemot vårdnadshavaren och 

– spärra uppgifter för barnet om uppgiften har spärrats för vårdnadshavaren med hänvisning till sekretess. 

* en skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal att 

– pröva om uppgiften omfattas av sekretess, 

– informera barn som har fyllt tretton år om rätten att motsätta sig att vårdnadshavaren får del av barnets uppgifter, 

– hos E-hälsomyndigheten begära att få en uppgift om ett barn spärrad i den nationella läkemedelslistan för direktåtkomst av vårdnadshavaren, om uppgiften inte får lämnas ut till vårdnadshavaren. 

  • ändringar i patientdatalagen, lagen om nationell läkemedelslista och offentlighets- och sekretesslagen syftande till att uppgifter som avslöjar att det finns uppgifter som har spärrats för vårdnadshavaren inte får göras tillgängliga för vårdnadshavaren genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande.
  • att regeringen ger en myndighet i uppdrag att ta fram och publicera stödmaterial riktad till vårdgivare med anledning av de nya bestämmelserna, och 
  • att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska ges bemyndigande att meddela föreskrifter om säkerhetsåtgärder vid enskilds direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan.