Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Ändrade regler om tillsyn m.m. över Totalförsvarets forskningsinstitut Ds 2024:1

Publicerad

Totalförsvarets forskningsinstitut är en statlig myndighet som bedriver forskning inom totalförsvaret. Enligt nu gällande rätt omfattas inte Totalförsvarets forskningsinstitut av samma reglering rörande tillstånd och tillsyn på miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll och tillsyn på strålskyddsområdet som övriga försvarsmyndigheter. I promemorian föreslås att Totalförsvarets forskningsinstitut ska omfattas av samma reglering som Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt på dessa områden.

Ladda ner:

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Laddar...