Kommittédirektiv från Socialdepartementet

En mer ändamålsenlig beräkning av sjukersättning och aktivitetsersättning Dir. 2022:62

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredare som ska analysera behovet av förändringar när det gäller beräkningen av sjukersättning och aktivitetsersättning och, om det bedöms nödvändigt, lämna förslag.

Ladda ner:

Syftet är att stärka den ekonomiska tryggheten för personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning genom att säkerställa en ändamålsenlig beräkning av förmånerna, bland annat i fråga om följsamhet i förhållande till inkomstutvecklingen i övriga samhället.

Utredaren ska bland annat:

  • överväga om, och i så fall hur, indexeringen av garantiersättningen inom sjukersättning och aktivitetsersättning kan förändras för att öka följsamheten mot inkomstutvecklingen i övriga samhället,
  • analysera möjligheten och lämpligheten av att, inom ramen för nuvarande prisindexering, räkna om garantiersättningen oftare än i dag i syfte att öka följsamheten mot den allmänna prisnivån,
  • överväga om, och i så fall hur, indexeringen av den inkomstrelaterade
    ersättningen inom sjukersättning och aktivitetsersättning kan förändras
    för att öka följsamheten mot inkomstutvecklingen i övriga samhället,
  • överväga hur en lämplig balans uppnås mellan garantiersättning och inkomstrelaterad ersättning, särskilt med beaktande av eventuella förslag om förändrad indexering,
  • överväga andra förändringar inom bestämmelserna för inkomstrelaterad ersättning som leder till att ersättningen på ett mer ändamålsenligt sätt uppfyller inkomstbortfallsprincipen, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2023.