Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Öka drivkrafter och möjligheter till arbete i försörjningsstödet och bryta långvarigt biståndsmottagande Dir. 2022:124

Publicerad

En särskild utredare ska utreda och ta fram förslag på åtgärder för att öka drivkrafter och möjligheter till egen försörjning för personer som får försörjningsstöd. Att bryta långvarigt bistånd är komplext eftersom biståndsmottagare är en heterogen grupp med olika behov av stöd och insatser.

Ladda ner:

Syftet är att identifiera åtgärder som bidrar till att personer snabbare når arbetsmarknaden, underlättar integrationen för utrikes födda kvinnor och män samt bryter segregationen och långvarigt biståndsmottagande.

Utredaren ska bland annat

  • analysera ekonomiska drivkrafter till arbete inom försörjningsstödet och följa upp jobbstimulansen samt undersöka möjligheten att införa en jobbpremie,
  • göra en översyn av kostnadsposter i riksnormen för att öka stödet till individen att nå arbetsmarknaden. Det kan gälla exempelvis tillgång till internet och digitala tjänster för att personer ska kunna söka arbete och studera, och på så sätt närma sig arbetsmarknaden. Idag ingår t ex inte bredbandsuppkoppling i riksnormen inom ekonomiskt bistånd.
  • klargöra ansvarsfördelning och rollfördelning mellan staten och kommunerna för långtidsarbetslösa, bland annat vid studier, i syfte att förbättra samverkan,
  • klargöra hur ett ändamålsenligt stöd kan säkerställas för personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst, och
  • vid behov lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2024.