Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkta incitament för utbyggd vindkraft Dir. 2022:135

Publicerad

Uppdraget att bedöma om finansieringen av förslagen bör ske via statens budget eller från verksamhetsutövarna tas bort. Finansieringen ska ske från verksamhetsutövarna. Utredaren ska därför bedöma hur de förslag som lämnas i syfte att stärka kommunernas incitament för utbyggd vindkraft ska finansieras av verksamhetsutövarna.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 7 april 2022 kommittédirektiv om stärkta
incitament för kommuner att medverka till utbyggd vindkraft (dir. 2022:27).

Utredaren fick bland annat i uppdrag att lämna förslag för att ge
kommunerna stärkta incitament att medverka till utbyggd vindkraft. I det uppdraget ingår bland annat att bedöma om finansieringen av dessa förslag bör ske via statens budget eller från verksamhetsutövarna. Denna del av uppdraget ändras.

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den
31 mars 2023.