Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Ett stärkt stöd till anhöriga till långvarigt eller allvarligt sjuka Dir. 2023:77

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att analysera och föreslå effektiva åtgärder som säkerställer ett ändamålsenligt och individanpassat stöd till anhöriga till personer som är långvarigt sjuka, till anhöriga till personer som är kortvarigt allvarligt sjuka och till anhöriga som är barn. Stödet ska förbättras, vidareutvecklas och stärkas.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • analysera behovet av och lämna ändamålsenliga och effektiva förslag på hur stöd i form av kontaktperson till anhöriga till personer som är långvarigt sjuka och till anhöriga till personer som är kortvarigt allvarligtsjuka ska utformas och tillhandahållas, 
  • analysera och vid behov lämna förslag på åtgärder som säkerställer ett ändamålsenligt stöd till anhöriga som är barn, lämna effektiva förslag på åtgärder som säkerställer att relevant personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård har en ändamålsenlig kompetens för att kunna ge stöd av god kvalitet till anhöriga som är barn,
  • analysera behovet av och lämna ändamålsenliga och effektiva förslag på hur en nationell anhöriglinje som ger tillgängligt stöd av god kvalitet till anhöriga dygnet runt kan erbjudas, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget redovisas senast den 1 september 2024.