Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Publicerad

Efter att lagen om bostadsanpassningsbidrag trätt i kraft uppmärksammades att man behövde förtydliga en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen om sekretess i ärenden om bostadsanpassningsbidrag.

Ladda ner:

I rättsdokumentet föreslår regeringen att:

  • offentlighets- och sekretesslagen ändras när det gäller sekretess i ärenden om bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag
  • sekretess förtydligas i ärenden om bidrag till reparationer. Det införs sekretess i ärenden om bidrag till besiktning och annat underhåll än reparation
  • sekretessen ska gälla för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs
  • sekretessen för uppgift i en allmän handling ska gälla i högst sjuttio år. Därutöver föreslås vissa ändringar av rättelsekaraktär.


Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.