Proposition från Socialdepartementet

Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården Prop. 1999/2000:149

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen presenteras åtgärder för att utveckla hälso-och sjukvårdens grundläggande struktur och inriktning. Genom att stärka primärvården i landstingen och primärvården i kommunerna för de äldre minskar den nuvarande obalansen mellan primärvårdens åtagande och dess resurser. Det övergripande syftet är att åstadkomma positiva effekter för hälso- och sjukvården som helhet, dvs. att skapa bättre förutsättningar för primärvården i landsting och kommuner och den specialiserade vården vid och utanför sjukhus att i samverkan förbättra vårdens kvalitet och tillgänglighet. En central del är att tillse att alla invånare tillförsäkras tillgång till en egen vald läkare i primärvården en familjeläkare.