Proposition från Finansdepartementet

Vissa kommunalekonomiska frågor Prop. 2005/06:7

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I de kommunala utjämningssystemen - systemet för kommunalekonomisk utjämning för kommuner och landsting och systemet för kostnadsutjämning för kommuner för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - saknas det inskränkningar när det gäller rätten för en kommun respektive ett landsting att, först i samband med ett överklagande till regeringen, göra gällande fel och brister i underlaget för Skatteverkets slutliga beslut om bidragens och avgifternas storlek. I propositionen föreslås att sådana fel och brister i underlaget för beslutet, som en kommun eller ett landsting påtalar först i samband med ett överklagande av Skatteverkets slutliga beslut, skall få beaktas endast om det finns synnerliga skäl. I systemet för kommunalekonomisk utjämning ges kompensation till kommuner som under en följd av år haft positiva eller negativa befolkningsförändringar av större omfattning. Det saknas emellertid regler som möjliggör en sådan kompensation till landsting. I propositionen föreslås att den del av kompensationen för befolkningsförändringar som beror på eftersläpande intäkter vid snabb folkmängdsökning även skall gälla för landsting. Det s.k. kommunkontosystemet är ett kompensationssystem för kommuners, landstings och kommunalförbunds ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet m.m. De konton hos Riksgäldskontoret från vilka ersättning utbetalas till kommuner, landsting och kommunalförbund för ingående mervärdesskatt som inte får dras av enligt mervär-desskattelagen (1994:200), föreslås avskaffas från och med 2006. Uttagen från systemet skall i stället avräknas direkt mot en inkomsttitel på statsbudgeten. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer föreslås vidare få föreskriva eller, i enskilda fall, medge att ansökan om ersättning m.m. får lämnas i elektronisk form. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006. Riksdagen sade ja till propositionen den 16 november 2005.