Proposition från Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Brunei Prop. 2014/15:133

Publicerad

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden och att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Ladda ner:

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.