Proposition från Finansdepartementet

Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs Prop. 2015/16:120

Publicerad

Ladda ner:

EU:s marknadsmissbruksförordning ska börja tillämpas den 3 juli 2016. I propositionen föreslås ändringar i lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument som innebär att Finansinspektionen utses till behörig myndighet enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och därmed får de befogenheter för den behöriga myndigheten som följer direkt av förordningen. Inspektionen föreslås även få möjlighet att ingripa mot den som åsidosatt förordningens bestämmelser om anmälningsskyldighet för vissa transaktioner, om handelsförbud 30 dagar före vissa finansiella rapporter och om insiderförteckningar. Sanktionsbefogenheterna kan jämföras med de befogenheter som finns i dag för överträdelser av bestämmelser i lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument som motsvarar bestämmelser i förordningen. Vidare föreslås lagändringar som ger Finansinspektionen möjlighet att begära in uppgifter för att utreda överträdelser av förordningens bestämmelser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 3 juli 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Tidsplan

Läs mer om den fortsatta behandlingen av lagstiftningsärendet.