Funktionskrav på elmätare Prop. 2016/17:73

Publicerad

I propositionen föreslås ändringar i ellagen (1997:857) som innebär en utvidgning av elanvändarnas rätt att få timmätning av sin elförbrukning redovisad utan att debiteras de merkostnader som kan uppstå. Dessutom föreslås att det i ellagen förs in ett nytt bemyndigande för regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, att meddela föreskrifter om de funktionskrav som mätsystem och mätutrustning ska uppfylla. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition