Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ID-nummer: Prop 2016/17:155

Ansvarig: Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht

I propositionen föreslås att det i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel förs in ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om sådana kravspecifikationer som avses i artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89.

Ladda ner:

Med stöd av bemyndigandet och efter det att kommissionen har avslutat sin prövning av kravspecifikationerna kan föreskrifter meddelas om vilka krav en producent ska uppfylla för att få använda de skyddade beteckningarna för svensk vodka, svensk akvavit och svensk punsch. Lagändringen syftar till att säkerställa att de svenska spritbeteckningarna även fortsättningsvis kommer att vara registrerade enligt förordning (EG) nr 110/2008 och få det skydd som följer av en sådan registrering.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

    I lagrådsremissen föreslås att det i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel förs in ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om sådana kravspecifikationer som avses i artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89.

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse