Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Utrikesdepartementet

Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada Prop. 2017/18:60

Publicerad

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det övergripande avtalet om ekonomi och handel (CETA) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan.

Ladda ner:

Förhandlingarna om ett frihandelsavtal inleddes i juni 2009 och avtalet
undertecknades i oktober 2016. I februari 2017 godkände
Europaparlamentet avtalet. Kanada ratificerade avtalet den 16 maj 2017.

Avtalet med Kanada är det mest omfattande frihandelsavtal som EU
hittills har förhandlat fram. Det innehåller ett brett spektrum av
handelspolitiska frågor. Tullarna för både industri- och jordbruksprodukter avvecklas i princip fullständigt. Andra områden som avtalet behandlar är bl.a. tjänstehandel, elektronisk handel, tillfällig vistelse för affärsändamål, offentlig upphandling och icke-tariffära handelshinder. Avtalet syftar även till att skapa förutsägbara regler för investeringar och berör erkännande av yrkeskvalifikationer.

Avtalet innehåller åtaganden på konkurrensområdet och har också som mål att ge ett effektivt skydd för immateriella rättigheter. Genom avtalet skapas även en ram för samarbete med Kanada inom flera områden.

I propositionen föreslås även att riksdagen godkänner det strategiska
partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan. Parallellt med förhandlingarna om CETA-avtalet inleddes i september 2011 förhandlingarna om ett strategiskt partnerskapsavtal. Avtalet undertecknades den 30 oktober 2016 och godkändes av Europaparlamentet den 15 februari 2017. Det fastställer formerna för samarbetet och dialogen med Kanada och slår fast att förbindelserna bygger på gemensamma värderingar. Det upprättar även samarbeten på en rad områden, bl.a. i fråga om internationell fred och säkerhet, främjande av mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, rättsligt samarbete och politisk dialog. Partnerskapsavtalet inbegriper bl.a. allmänna åtaganden om mänskliga rättigheter, demokratiska principer och respekt för rättsstatsprincipen, förhindrande av spridning av massförstörelsevapen samt bekämpning av terrorism och organiserad brottslighet.

Avtalet kompletterar och hänvisar i vissa delar till CETA-avtalet.

Pressmeddelande: Regeringen beslutar idag om proposition av CETA

Laddar...