Proposition från Finansdepartementet

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike Prop. 2023/24:11

Publicerad

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 22 maj 2023 om ändring i avtalet den 27 november 1990 mellan Sverige och Frankrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.

Ladda ner:

Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1991:673) om skatteavtal mellan Sverige och Frankrike. Ändringen innebär att avtalet, i den lydelse som det fått genom ändringsprotokollet ska gälla som lag i Sverige.

Genom protokollet införs de ändringar i skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike som följer av den multilaterala konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, som Sverige undertecknade den 7 juni 2017 (se prop. 2017/18:61). Detta innebär att de minimistandarder på skatteavtalsområdet som tagits fram inom ramen för OECD/G20:s projekt för att motverka skattebaserosion och vinstflyttning införs i skatteavtalet.

De nya bestämmelserna träder i kraft den dag regeringen bestämmer.