Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Prop. 2023/24:147

Publicerad

Regeringen föreslår en lag om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Lagen ska bland annat komplettera Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person-uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Ladda ner:

Ändamålsenlighet och personlig integritet

Förslaget ska ge myndigheten möjlighet att behandla nödvändiga personuppgifter så att den ska kunna utföra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt samtidigt som enskildas personliga integritet värnas.

Lagen föreslås omfatta behandling av personuppgifter i den del av myndighetens verksamhet som avser uppföljning och analys av verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv.

Skyddsåtgärder

Lagen innehåller skyddsåtgärder som ska värna enskildas personliga integritet. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys föreslås få behandla personuppgifter i det projekt som uppgifterna har samlats in för.

Personuppgifter som direkt kan hänföras till den registrerade ska förvaras separat från övriga personuppgifter. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat personuppgiftsansvar, sökbegränsningar, den enskildes medgivande till viss behandling och tillgången till personuppgifter.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

    Regeringskansliet föreslår en lag om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Lagen ska komplettera Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för fysiska personer avseende behandling av personuppgifter och om det fria flödet av uppgifter och om upphävande EU:s dataskyddsförordning.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

    Regeringen föreslår en lag om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Lagen ska komplettera Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av EU:s dataskyddsförordning.

Proposition (1 st)

  • En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

    Regeringen föreslår en lag om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Lagen ska bland annat komplettera Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person-uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Laddar...