Skrivelse från Utrikesdepartementet

Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 Skr 2017/18:146

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen exempel på sitt arbete med politiken för global utveckling (PGU) under åren 2016 – 2017 inom ramen för Agenda 2030 och de globala målen. De 17 målen och 169 delmålen är universella och odelbara och integrerar de tre dimensionerna av hållbar utveckling, den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ladda ner:

En mer fördjupad redovisning görs i skrivelsen av några områden där regeringen har uttalat en särskild ambition under tidsperioden. Inom dessa tematiska områden redovisar regeringen också potentiella mål- och intressekonflikter och hur potential för bättre samstämmighet kan
utnyttjas. Dessa områden är:

  • feministisk utrikespolitik
  • hållbart företagande
  • hållbar konsumtion och produktion
  • klimat och hav
  • kapital- och skatteflykt

Avslutningsvis konstaterar regeringen att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 både nationellt och internationellt och att PGU fortsatt ska vara ett centralt verktyg i genomförandet.