Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel Skr. 2017/18:181

Publicerad

Riksrevisionen har granskat det samlade stödet till solel. Syftet med granskningen var att bedöma om det samlade stödet bidrar till EU:s och riksdagens mål inom energi- och klimatpolitiken på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Ladda ner:

Granskningen har redovisats i rapporten Det samlade stödet till solel (RiR 2017:29).

Riksrevisionens övergripande slutsats är att underlagen till stor del saknar samhällsekonomiska analyser och att stödens kostnadseffektivitet i förhållande till målet om en ökad förnybar elproduktion inte har belysts i tillräckligt omfattning.

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer. Regeringen avser att beskriva det samlade stödet till solel och vilka långsiktiga statsfinansiella effekter dethar samt vilka motiv det kan finnas för teknikspecifika stöd till solel. Uppföljning av de energipolitiska målen om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 och 50 procent effektivare energianvändning år 2030 kommer att genomföras vid kontrollstationer som ska ske vart fjärde år med start 2018 för att följa upp Energiöverenskommelsen. Med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...