Hoppa till huvudinnehåll

En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri Skr. 2017/18:202

Publicerad

Sverige har en lång och framgångsrik industritradition. Industrin är en tillväxtmotor i svensk ekonomi som skapar – direkt och indirekt – arbetstillfällen samt har stor betydelse för Sveriges välstånd och för den gemensamma välfärden. Industrin och industrins innovationskraft är också nödvändig för att Sverige ska kunna möta de globala och nationella samhällsutmaningarna.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 21 januari 2016 om strategin Smart industri
– en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Utgångspunkten i strategin är att industrin genomgår en strukturomvandling som drivs av globalisering, digitalisering och omställningen mot en grön resurseffektiv ekonomi.

Omvandlingen mot en mer digitaliserad och hållbar industriell
produktion skapar möjligheter att stärka svensk industris konkurrenskraft, som därigenom kan bidra till ökad sysselsättning och en hållbar tillväxt. Smart industri fokuserar på att stärka företagens förutsättningar att klara av den snabba omställning som svensk industri nu är mitt uppe i.

Fyra fokusområden har valts ut

– Industri 4.0 – Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

– Hållbar produktion – Stärk industrins förmåga till hållbar och resurseffektiv produktion.

– Kunskapslyft industri – Säkra industrins kompetensförsörjning.

– Testbädd Sverige – Skapa attraktiva innovationsmiljöer.

Strategin lägger grunden för en nationell kraftsamling kring ett antal
utmaningar som är avgörande för industrins omställningskraft. Staten och det offentliga har en viktig roll. Det offentliga bör agera för att underlätta strukturomvandlingen i industrin där även arbetsmarknadens parter har en viktig roll. Verktyg i det arbetet är till exempel handelspolitiken, ramvillkor som skatter, lagar, förordningar och andra regler, näringslivsfrämjande satsningar, utbildnings-, innovations- och forskningssatsningar, offentlig upphandling, att öppna upp offentlig sektor, incitament för testbäddar i verkliga miljöer samt öppna data.

Regeringen har antagit två handlingsplaner för Smart industri, den 16
juni 2016 och den 30 november 2017. Åtgärderna i handlingsplanerna
har i stor utsträckning utformats efter dialog med och inspel från arbetsmarknadens parter, företag och akademi bland annat genom de kontinuerligt återkommande industrisamtalen.

I denna skrivelse presenterar regeringen innehållet i strategin för Smart
industri och de åtgärder som regeringen beslutat genomföra för att nå strategins mål att Sverige ska öka sin konkurrenskraft och sitt deltagande i främst de högkvalificerade delarna av de globala värdekedjorna. I skrivelsen redogör regeringen också för utvecklingen i industrin under de senaste åren, med särskilt fokus på de fyra fokusområden som identifierats i strategin.

Det är två år sedan Smart industri beslutades och avslutningsvis görs därför även en kortare reflektion kring de utmaningar som strategin utgår ifrån och en utblick kring vad som ytterligare behöver beaktas inför de kommande åren.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...