Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare Skr. 2017/18:256

Publicerad

Regeringen redovisar sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Fastställande av föräldrapenning för egenföretagare.

Ladda ner:

Regeringen välkomnar granskningen av fastställande av egenföretagares sjukpenninggrundande inkomst (SGI) i ärenden med föräldrapenning. Tydlighet och förutsägbarhet är viktiga aspekter när föräldrar planerar föräldraledigheten.

Regeringen instämmer därmed i Riksrevisionens rekommendation till Försäkringskassan att ett utvecklat arbete med information till egenföretagare kan förbättra planeringsförutsättningarna för föräldrarna. Förutsägbarheten för företagare i ett uppstartskede ökar även med de förslag som regeringen lämnat i propositionen Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare (prop. 2017/18:168).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition