Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om Svenska skeppshypotekskassan Skr. 2019/20:108

Publicerad

Riksrevisionen har granskat Svenska skeppshypotekskassan (Svenska Skeppshypotek) och dess verksamhetsform. Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om Svenska skeppshypotek har en lämplig verksamhetsform.

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande bedömning är att Svenska Skeppshypotek inte har en lämplig verksamhetsform. I sin rapport rekommenderar Riksrevisionen därför regeringen att se över verksamhetsformen och ta explicit ställning till den samt att låta utreda om Svenska Skeppshypotek är föremål för statligt stöd.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och instämmer i de
övergripande iakttagelserna.

Regeringen avser att se över verksamhetsformen för Svenska Skeppshypotek och värdera för- och nackdelar med olika verksamhetsformer, inklusive den nuvarande, där en möjlig form är aktiebolag.

Vid denna analys ska även konsekvenserna för sjöfartsnäringen beaktas.

Vidare är det väsentligt att säkerställa att ett eventuellt förslag till
förändrad verksamhetsform inte står i strid med EU:s regler om statligt
stöd.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.