Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2020 Skr. 2020/21:145

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har redovisat i rapporten Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2020 (RiR 2020:29).

Ladda ner:

I sin rapport framför Riksrevisionen bl.a. att regeringen, vid en bedömd
avvikelse från överskottsmålet, enligt budgetlagen är skyldig att redogöra för hur en återgång till målet ska ske och att det osäkra läget inte utgör skäl att inte presentera en sådan plan. Riksrevisionen anser också att höjningarna av utgiftstakets nivåer för 2021 och 2022 endast borde ha omfattat det behov som följer av den stabiliseringspolitik som regeringen faktiskt bedriver och att omfattningen av de tillfälliga respektive permanenta åtgärderna på budgetens utgiftssida inte tydligt framgår av budgetpropositionen för 2021. Regeringen instämmer i vissa av Riksrevisionens bedömningar och arbetar kontinuerligt med att utveckla innehållet i propositionen i den riktning som myndigheten rekommenderar. Däremot delar regeringen inte myndighetens bedömningar när det gäller återgången till överskottsmålet samt utgiftstakets nivåer för 2021 och 2022.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.

Laddar...