Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2023 Skr. 2023/24:96

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har redovisat i rapporten Regeringens tillämpning av det finanspolitiska ramverket 2023 (RiR 2023:24).

Ladda ner:

I rapporten bedömer Riksrevisionen att den föreslagna finanspolitiken i stort sett är utformad och redovisad i enlighet med det finanspolitiska ramverket, men också att det finns utrymme för förbättringar i flera avseenden. Myndigheten anser bl.a. att regeringen bör motivera och förklara användningen av nya mått och indikatorer. Vidare behöver regeringen enligt myndigheten förbättra redovisningen av vilka faktorer som varit styrande för förslag till nivå på utgiftstaket för det tredje tillkommande året och se till att det etableras en vedertagen metod för att beräkna det strukturella sparandet. Riksrevisionen anser också att regeringen bör komplettera uppföljningen av kommunernas och regionernas balanskrav med en fördjupad analys av variationer i resultatet mellan olika kommuner och regioner samt tydliggöra prognosskillnader gentemot andra bedömare även när skillnaderna är små.

Regeringen delar flera av Riksrevisionens bedömningar och arbetar kontinuerligt med att utveckla innehållet i propositionerna i den riktning som myndigheten rekommenderar. Däremot instämmer regeringen inte i myndighetens bedömning att uppföljningen av kommunernas och regionernas balanskrav bör kompletteras med en fördjupad analys.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.

Laddar...