Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2022 Skr. 2022/23:128

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har redovisat i rapporten Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2022 (RiR 2023:3).

Ladda ner:

I rapporten bedömer Riksrevisionen att den föreslagna finanspolitiken i de granskade ekonomiska propositionerna inte är redovisad i enlighet med ramverket. Myndigheten anser att redovisningen brister i flera avseenden och inte är transparent. Bland annat menar myndigheten att den ändrade metoden för att beräkna det strukturella sparandet är ett avsteg från ramverkets krav på vedertagen metod. Riksrevisionen anser också att regeringens förslag till neutral finanspolitik inte motiveras tillräckligt tydligt och rekommenderar att finanspolitikens handlingsregler för samspelet mellan finanspolitik och penningpolitik ska utvecklas. Vidare anser Riksrevisionen att regeringen bör överväga att föreslå lägre nivåer för utgiftstaket om behovet av marginaler till följd av de finanspolitiska riskerna blir mindre än befarat. Riksrevisionen anser även att regeringens prognosjämförelser kan förbättras. 

Regeringen delar flera av Riksrevisionens bedömningar och arbetar kontinuerligt med att utveckla innehållet i propositionerna i den riktning som myndigheten rekommenderar. Däremot instämmer regeringen inte i myndighetens bedömning att anpassningen av beräkning av strukturellt sparande var ett avsteg från vedertagen metod. Regeringen instämmer inte heller i bedömningen att utgiftstakets nivåer bör justeras ner om osäkerheten minskar och behovet av marginaler blir mindre.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.