Skrivelse från

Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel Skr. 2022/23:12

Publicerad

Regeringen redogör för hur den bedömer de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort och de rekommendationer som riktas till regeringen i rapporten Statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel, RiR 2022:11.

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel inte är effektiv.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen:

  • att införa en möjlighet för Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att dela uppgifter om de behövs för den mottagande myndighetens apotekstillsyn,
  • att införa en utvidgad skyldighet för E-hälsomyndigheten att lämna uppgifter till Läkemedelsverket, IVO och TLV om apotekens expediering och partihandlarnas försäljning,
  • att införa bestämmelser som hindrar apotek från att ta ut överpriser på specialkost till barn och på läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna men subventioneras av staten eller regionerna,
  • att ge Läkemedelsverket möjligheter och TLV utvidgade möjligheter att ta ut sanktionsavgifter.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och instämmer i huvudsak i Riksrevisionens iakttagelser.