Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen – kontroller och uppföljning Skr. 2022/23:63

Publicerad

I skrivelsen redo­visar regeringen sin bedöm­ning av de iakt­tagelser och rekom­menda­tioner som Riks­revisionen har gjort i rapporten Spårbyte i migrations­processen – kontroller och upp­följning (RiR 2022:21).

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om systemet med spårbyte från asyl- och arbets­krafts­invandring fungerar effektivt. Riks­revisio­nens över­gripande slutsats är att systemet med spårbyte över lag förefaller nå rätt mål­grupp. Riks­revisionen bedömer dock att spår­byte kan utnyttjas för att kringgå lag­stift­ningen för asyl- och arbets­krafts­invandring. Slut­satsen bygger främst på före­komsten av brister i Migra­tions­verkets rutiner och kontroll­verk­samhet men får även stöd i den analyse­rande statistiken.

Regeringen välkomnar Riks­revisionens gransk­ning. Riks­revisionen rekom­menderar regeringen att se till att Migrations­verket kan utbyta nöd­vändiga upp­gifter med sam­verkande myndig­heter, och att myndig­heten kan använda upp­gifterna i ärende­hand­lägg­ningen. Riks­revisionen rekom­menderar vidare regeringen att säker­ställa att Migrations­verket kan samman­ställa nöd­vändiga upp­gifter om arbets­givare för att utreda och kontrollera spår­bytes­ärenden.

En utredare har i fått i uppdrag att ta ställ­ning till hur systemet med spår­byte kan avskaffas. Syftet är att komma till rätta med miss­bruket av det befint­liga systemet för arbets­krafts­invand­ring och utnyttjandet av utländska arbets­tagare. Regeringen instäm­mer i bedöm­ningen att spår­byte kan utnyttjas för att kringgå lag­stift­ningen för asyl- och arbets­krafts­invandring. Vidare anser regeringen att spår­byte innebär en samman­blandning av systemen för asyl- och arbets­krafts­invan­dring och ett avsteg från princi­pen om en tydlig början och ett tydligt slut i asyl­processen. Mot denna bakgrund avser regeringen att utmönstra den aktuella ordningen.

I och med denna skrivelse anser regeringen att gransk­nings­rapporten är slut­behandlad.

Laddar...