Riksrevisionens rapport om statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön 2022/23:111

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön (RiR 2022:29).

Ladda ner:

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se till att ett uppföljningssystem kommer på plats som kan användas för att bedöma om statliga och kommunala insatser minskar sårbarheten för klimatrelaterade risker i kommunerna.

Regeringen avser att fortsätta bereda Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI) förslag till uppföljningssystem. Regeringen avser att behandla frågan inom ramen för en kommande nationell strategi för klimatanpassning. I samband med att strategin utvecklas bereder regeringen även Riksrevisionens andra och tre sista rekommendationer. Dessa rekommendationer gäller kravställning mot kommuner i planprocessen, riktlinjer kring planeringsunderlag, gamla detaljplaner som kan medföra nybyggnation i riskområden samt hur befintliga regelverk bör ses över för att fler klimatanpassningsåtgärder för befintlig bebyggelse kommer till stånd.

Regeringen avser att se över om statliga insatser behöver förändras för att ge kommuner bättre förutsättningar för att klimatanpassa den byggda miljön och att fler åtgärder för klimatanpassning av befintlig bebyggelse kommer till stånd.

Regeringen har i huvudsak tillgodosett Riksrevisionens rekommendation att se till att statsbidraget för naturolyckor går till de nationellt mest angelägna
projekten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har
redovisat förslag till en utvecklad användning av anslaget som bemöter
Riksrevisionens rekommendation.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.